About us

ກ່ຽວກັບ ລາວ ເວັບເວັບໂຮສຕິງ

ລາວເວັບໂຮສຕິງ ເປັນຜູ້ໃຫບໍລິການເຊົ່າພື້ນທີ່ເວັບໄຊ້ ແລະ ຈົດທະບຽນໂດເມນເນມ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ມີບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ອອກແບບ - ພັດທະນາເວັບໄຊ້, ບໍລິການພື້ນທີ່ຝາກເວັບໄຊ້, ເວັບໂປຣແກຣມມິງ, ອອກແບບພັດທະນາ ຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍ ແລະ ການເຮັດໂຄສະນາອອນລາຍ ແລະອື່ນໆ. ໂດຍທີ່ຜ່ານມາ ລາວເວັບໂຮສຕິງ ໄດ້ີມີການອອກແບບແລະ ໃຫ້ບໍລິການພື້ນທີ່ເວັບໄຊ້ໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງ ຫນ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 100 ເວັບແຫ່ງເຊັ່ນ: ,,,,,,,,,,,,,,, ເປັນຕົ້ນ

About Lao Web Hosting Service

Lao Web Hosting Service is a Web hosting Provider and Domain Registration in Lao PDR since 2006, We provide for internet solutions such as Web Design and Development, Web Hosting, Web Application, Online Database Development E-marketing and Online Advertising and more until now we have more than hundreds of customer using our service from personal, shop, private sector and Government.