ການສ້າງ MySQL Database ແລະ User ໃນ Lao Webhosting

ການສ້າງ MySQL Database ແລະ User ໃນ Lao Webhosting

ສຳລັບການສ້າງ Database MySQL ແມ່ນເຮັດໄດ້ດ້ວຍການ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Directadmin
https://ns10.laowebhosting.com:2222 ກ່ອນ

ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄປທີ່ ເມນູ MySQL Management

Create new Database


ກົດທີ Create


ຈາກນັ້ນກໍສາມາດເອົາ ຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ Database ຫລື ເຂົ້າຫາ PhpMyAdmin ໄດ້ທາງນີ້
https://ns10.laowebhosting.com/phpMyAdmin/

Comments are closed.